STRAŻ MIEJSKA przypomina o obowiązkach zimowych!

Drukuj
PDF

zima-straz2W związku z opadami śniegu Straż Miejska w Skierniewicach przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach zimowych. Ich niedopełnienie stanowi wykroczenie, za które może zostać nałożona grzywna w drodze mandatu karnego.

Obowiązki te wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta Skierniewice. Właściciele, użytkownicy oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków tych należy oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń. 

Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane przy krawędzi chodnika lub na pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym i drogowym. Zabronione jest zgarnianie zanieczyszczeń, błota, śniegu i lodu z chodnika na jezdnię! Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. 

Wobec osób nie wywiązujących się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...