Zaostrzenie kar za niektóre wykroczenia

Drukuj
PDF

W związku z zainteresowaniem medialnym dotyczącym zmian jakie weszły od 15 listopada 2018 r. w Kodeksie wykroczeń oraz niektórych ustaw pragniemy w tym miejscu poinformować o istotnych zmianach, które dotyczą działań Straży gminnych (miejskich).

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie nowych regulacji dotyczących postępowania mandatowego.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę między innymi na zaostrzenie kary za wykroczenie z art. 65 Kodeksu wykroczeń (wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji), który po zmianach otrzymuje brzmienie:

§1 Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1)co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2)co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Zaostrzono wymiar kary uzupełniając dotychczas przewidywaną włącznie karę grzywny (200 – 500 zł) również o karę ograniczenia wolności.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zaostrzenia kar przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i drażnieniu zwierząt, tj. wykroczeń stypizowanych w art. 77 i art. 78 kodeksu wykroczeń. Za wspomniane wykroczenia zwiększono kwotę grzywny na maksymalną kwotę 1000 zł. oraz dopuszczono obok kary grzywny i kary nagany również karę ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 96 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania mandatowego, a w/w przypadkach takim podmiotem jest Straż gminna (miejska), maksymalną kwotę grzywny za popełnione wykroczenia może nałożyć w wysokości 500 zł. Natomiast jeżeli będą zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 9 ustawy kodeks wykroczeń „ Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę ....”, grzywna w postępowaniu mandatowym może wówczas wynieść 1000 zł.

Chciałbym w tym miejscu poinformować, że od początku tego roku Straż Miejska w Skierniewicach ujawniła:

1. jedno wykroczenie z art. 65 kodeksu wykroczeń, którego sprawca został ukarany przez sąd,

2. jedno wykroczenie z art. 78 kodeksu wykroczeń za co sprawca został pouczony przez strażników.

Natomiast jeżeli chodzi o wykroczenie stypizowane w art. 77 kodeksu wykroczeń, to od początku br. roku odnotowaliśmy ich 83. Sprawcy tych wykroczeń byli najczęściej pouczani, ale również nie obyło się bez mandatów karnych (również tych najwyższych 250 zł.) i wniosków do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z tą informacją, by w przyszłości nie dochodziło do nieporozumień.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...