ALARM SMOGOWY-BŁAGANIE O INTERWENCJE

Drukuj
PDF

Jeżeli chodzi o nasze statystyki dotyczące wyników kontroli w domach naszych mieszkańców, które są prowadzone pod kątem jakości spalanego paliwa w piecach nie wskazuje, że jest to duży problem, to jednak należy wspomnieć o pewnych obowiązkach, które spoczywają na właścicielu każdej z posesji, gdzie mieszkania nie są podłączone do ogrzewania miejskiego.

Należy wszystkim przypomnieć, że podstawowe normy i obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami wyznacza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładając na właścicielu nieruchomości m.in. obowiązek pozbywania się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast jednym z zadań gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na jej terenie oraz realizacji zadań w zakresie unieszkodliwiania odpadów i nadzór na prawidłowym gospodarowaniem odpadami przez mieszkańców. W realizacji wspomnianych zadań, gminę (miasto) wspierają powołane przez nią jednostki organizacyjne, wydziały urzędowe, które w ranach posiadanych przez nie uprawnień nadanych im na mocy przepisów szczególnych, w tym również katów prawnych rangi ustawowej. Taki charakter miedzy innymi posiadają straże gminne (miejskie), które wykonując zadania w zakresie szeroko rozumianej ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, mogą podejmować zarówno czynności kontrolne w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, jak i wyciągać konsekwencje w związku z ujawnionymi przypadkami naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska. Uprawnienia do między innymi przeprowadzenia czynności kontrolnych z zakresu spalania odpadów, jak i tzw. „uchwały smogowej” (Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego) wynika z art. 379 ustawy ochrony środowiska.

Ujawnione w ramach prowadzonych kontroli przypadki nielegalnego spalania odpadów dają podstawę do wyciągnięcia przez funkcjonariuszy Straży gminnych (miejskich) wymiernych konsekwencji wobec sprawców naruszenia w/w zasad. Należy w tym miejscu zauważyć, iż nielegalne spalanie będące podstawą interwencji ze strony strażników dotyczyć będzie nie tylko spalania odpadów w domowych piecach, ale również na terenach otwartych nieruchomości, w miejscach publicznych, w ty również spalania odpadów zielonych, a więc także spalania wszelkich pozostałości roślinnych, wypalania traw, liści, łąk itp.

Każdego roku zwłaszcza wraz z rozpoczęciem zimowego sezonu grzewczego narasta liczba sygnałów ze strony mieszkańców dotyczących przypadków spalania odpadów dokonywanych poza spalarniami, które najczęściej trafiają do Straży Miejskiej. Zgłaszający najczęściej, jako podstawę uzasadniającą dokonanie zgłoszenia podają wydobywające się z kominów sąsiadów kłęby duszącego ciemnego dymu. Kolor czy zapach dymu wydobywającego się z komina nieruchomości nie jest jednoznacznym wskaźnikiem, że w instalacji grzewczej danego budynku spalane są odpady, jednakże jest to ważny sygnał dla strażników, który generuje potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej kontroli mającej na celu weryfikację uzyskanych informacji.

Strażnicy miejscy ze Skierniewic, zarówno na zgłoszenie mieszkańców, jak również z własnej inicjatywy, przeprowadzili w ubiegłym roku tj. 2018, ponad 120 kontroli nieruchomości miedzy innymi pod kątem czym mieszkańcy palą w swoich instalacjach grzewczych oraz ponad 200 razy interweniowali w sprawie spalania odpadów poza spalarniami tj. wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach, za naruszenie którego to artykułu grozi kara grzywny do 500 zł.

Pomimo tego, że w naszych ubiegłorocznych statystykach nie odnotowano zbyt wielu naruszeń w/w przepisów przez naszych mieszkańców to zdarzyły się przypadki niefrasobliwości niektórych z nas.

Przykłady:

1. W dniu 1 lutego 2018 r. strażnicy interweniują na ul. Strzeleckiej, gdzie jeden z mieszkańców spala styropian – mandat karny w wysokości 100 zł.

Strzelecka

2. W dniu 13 lutego 2018 r. dochodzi do spalania odpadów na terenie przy ul. Rawskiej – mandat karny w wysokości 100 zł.

Rawska

3. W dniu 10 kwietnia 2018 r. strażnicy otrzymują zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów na jednej z posesji przy ul. Rawskiej. W trakcie kontroli stwierdzili wypalanie przewodów w kuchni – sprawa trafiła do sądu rejonowego w Skierniewicach. Sprawca ukarany przez sąd grzywną w wysokości 500 zł.

Rawska kable1Rawska kable2

4. W dniu 18 sierpnia 2018 r. zgłoszenie o dużym zadymieniu (brak adresu w celu ograniczenia możliwości ustalenia sprawcy). W wyniku spalania odpadów zapaliły się sadze w kominie. Na miejsce wezwano strażaków. Sprawca ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł.

Rawka2Rawka1

5. W dniu 5 października 2018 r. na jednej z posesji przy ul. Gwardzistów właściciel wypalał eternit. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Gwardzistów1Gwardzistów2

Są to tylko przykłady naruszeń opisywanych wyżej przepisów, chodź należy przyznać, że w większości przeprowadzonych kontroli nie dochodzi do tak drastycznych naruszeń, a jeżeli są jakieś drobne uwagi to najczęściej kończy się to pouczeniem.

Apelujemy do Wszystkich, by w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości spalania jakiegokolwiek paliwa, skontaktowali się ze Strażą Miejską, gdzie uzyskacie Państwo wszelkie niezbędne informację dotyczące obowiązujących przepisów prawa w/w problematyce.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...