Warunki sprzedaży grzybów

Drukuj
PDF

Miesiąc wrzesień jest zawsze początkiem sezonu grzybobrania, dlatego też możemy zauważyć na naszych targowiskach osoby, które wprowadzają do sprzedaży zebrane przez siebie grzyby. Przypominamy o warunkach i zasadach obrotu grzybami świeżymi i suszonymi…….

 Warunki jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w:

  1. Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 z póź. zm.);
  2. Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz  uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011, Nr 115, poz. 672).

W/w rozporządzenie informuje, iż:

§ 3. 1. Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, oraz podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa grzybów, zwane dalej są obowiązane posiadać atesty na grzyby:

  1. świeże, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jest dokonywana przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów;
  2. suszonych, pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.
  3. Zakłady przetwórcze są obowiązane zapewnić nadzór grzyboznawcy nad procesem technologicznym przetwórstwa grzybów.

§ 4. 1. Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:

  1. wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach;
  2. pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

§ 5. 1. Wzór atestu na grzyby świeże określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

  1. Wzór atestu na grzyby suszone określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta finalnego, są wprowadzane do obrotu w opakowaniu.                                                                                                               

Jak wynika z w/w grzyby można oferować konsumentowi jedynie w placówkach handlowych i targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu.

Przypominamy, że z godnie z Regulaminem targowisk w Skierniewicach, który został wprowadzony Uchwałą Rady Nr XXVII/88/12 Miasta Skierniewice z dnia 29 sierpnia 2012 r. w §9 ust. 2 określono że: „Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez kwalifikatora, wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwy lub imienia i nazwiska, a także adresu sprzedawcy”.

W przypadku niestosowania się do przytoczonych zasad prawnych, grozi grzywna od 20 do 500 zł.

By uniknąć sankcji karnych, osoby chcące wprowadzić do obrotu zarówno grzyby świeże jaki i suszony powinny wcześniej udać się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach lub innych upoważnionych jednostek celem uzyskania odpowiedniego atestu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...