Strażnicy skontrolują nieruchomości

Z dniem dzisiejszym tj. 20 listopada 2017 r. strażnicy miejscy ze Skierniewic rozpoczynają wnikliwe kontrole nieruchomości, jakie znajdują się na terenie naszego miasta. Kontrole będę miały na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada na nich obowiązujący stan Prawny.

Podczas takich wizyt, strażnicy skontrolują:

 1. Czystość i porządek na terenie nieruchomości,
 2. Dokumenty związane z odbiorem odpadów (umowy, deklaracje, dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości stałych i płynnych),
 3. Czy dana nieruchomość podłączona jest do sieci wodno-kanalizacyjnej (jeżeli jest taka możliwość),
 4. Czystość chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 5. Wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, szczególny nacisk zostanie położony na kontrolę czym palimy w naszych piecach grzewczych i paleniskach.

Pragniemy przypomnieć, że spalanie odpadów jest nielegalne i co najważniejsze szkodliwe dla naszego zdrowia. Osoby, które dopuszczają się spalania odpadów w myśl Ustawy o odpadach popełniają wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny. Właściciele nieruchomości, którzy w swoich piecach i paleniskach spalają np. stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie, oprócz tego, że niszczą swoje urządzenia grzewcze (piece, kuchnie), trują siebie i innych to również narażają się na mandat karny w wysokości do 500 zł., który może nałożyć Strażnik Miejski przeprowadzający kontrolę nieruchomości w zakresie spalania w piecach.

Pragniemy poinformować, że Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Jednocześnie uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Straż Miejska zwraca się również z prośbą do mieszkańców Skierniewic o zgłaszanie pod nr alarmowy 986 przypadków spalania odpadów. Wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 12 do 18 listopada 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 446 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 156,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 287 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 58 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 11,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 98,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 72,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 51,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 27,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Zlekceważył Strażników i stracił prawo jazdy …

Na długo pozostanie w pamięci 40-letniego mieszkańca gm. Nieborów wizyta w Skierniewicach, kiedy to w dniu 16 października br. około godziny 1930 na ul. Rynek (przed Ratuszem), kierując samochodem marki Mazda nie zastosował się do zakazu ruchu w obu kierunkach i wjechał w strefę jego obowiązywania. Ponadto w tym samym miejscu i czasie, sprawca w/w wykroczenia nie zastosował się do sygnałów osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, jakim jest Strażnik Miejski, który lampką koloru czerwonego nakazał mu zatrzymanie pojazdu. Mieszkaniec gminy Nieborów nie zatrzymując się na wezwanie strażnika miejskiego popełnił drugie wykroczenia, dlatego też po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, przeciwko niemu został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach, w którym zostały postawione mu zarzuty, co do obydwu popełnionych czynów.

W dniu 14 listopada br. Sąd Rejonowy w Skierniewicach wydał Wyrok Nakazowy, w którym uznał za winnego 40-letniego mieszkańca gm. Nieborów, wymierzając mu łączną karę grzywny w wysokości 1000,00 zł oraz zasądził od obwinionego 150 zł. tytułem kosztów postępowania. Ponadto Sąd orzekł wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres sześciu miesięcy.

Jak widać nie opłaca się łamać prawo, a przy tym lekceważąco traktować funkcjonariuszy publicznych, którzy zostali powołani do kontroli i egzekwowania ustanowionych przepisów prawnych. Niech ten przykład będzie przestrogą i nauczką dla wszystkich, którzy w przyszłości mogą zapomnieć, że istnieją przepisy prawa, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...