Raport tygodniowy za okres od 18 do 24 listopada 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 395 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 154,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 238 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 53 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 30,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 101,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 7,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/500,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, zabezpieczenie terenu wystąpienia awarii wodociągowej – 52,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 50,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 12,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

Zaostrzenie kar za niektóre wykroczenia

W związku z zainteresowaniem medialnym dotyczącym zmian jakie weszły od 15 listopada 2018 r. w Kodeksie wykroczeń oraz niektórych ustaw pragniemy w tym miejscu poinformować o istotnych zmianach, które dotyczą działań Straży gminnych (miejskich).

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie nowych regulacji dotyczących postępowania mandatowego.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę między innymi na zaostrzenie kary za wykroczenie z art. 65 Kodeksu wykroczeń (wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji), który po zmianach otrzymuje brzmienie:

§1 Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1)co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2)co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Zaostrzono wymiar kary uzupełniając dotychczas przewidywaną włącznie karę grzywny (200 – 500 zł) również o karę ograniczenia wolności.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zaostrzenia kar przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i drażnieniu zwierząt, tj. wykroczeń stypizowanych w art. 77 i art. 78 kodeksu wykroczeń. Za wspomniane wykroczenia zwiększono kwotę grzywny na maksymalną kwotę 1000 zł. oraz dopuszczono obok kary grzywny i kary nagany również karę ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 96 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania mandatowego, a w/w przypadkach takim podmiotem jest Straż gminna (miejska), maksymalną kwotę grzywny za popełnione wykroczenia może nałożyć w wysokości 500 zł. Natomiast jeżeli będą zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 9 ustawy kodeks wykroczeń „ Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę ....”, grzywna w postępowaniu mandatowym może wówczas wynieść 1000 zł.

Chciałbym w tym miejscu poinformować, że od początku tego roku Straż Miejska w Skierniewicach ujawniła:

1. jedno wykroczenie z art. 65 kodeksu wykroczeń, którego sprawca został ukarany przez sąd,

2. jedno wykroczenie z art. 78 kodeksu wykroczeń za co sprawca został pouczony przez strażników.

Natomiast jeżeli chodzi o wykroczenie stypizowane w art. 77 kodeksu wykroczeń, to od początku br. roku odnotowaliśmy ich 83. Sprawcy tych wykroczeń byli najczęściej pouczani, ale również nie obyło się bez mandatów karnych (również tych najwyższych 250 zł.) i wniosków do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z tą informacją, by w przyszłości nie dochodziło do nieporozumień.

Raport tygodniowy za okres od 11 do 17 listopada 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 437 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 173,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 261 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 73 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 15,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 31,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 9,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 100,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 82,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, zabezpieczenie terenu działań PSP, zabezpieczenie Święta Niepodległosci – 38,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...