Mieszkanka Skierniewic zadaje pytanie Strażnikom Miejskim

W dniu wczorajszym tj. 18 kwietnia br. jedna z mieszkanek naszego miasta Pani Beata, zwróciła się do nas drogą emailową, z pytaniem o procedury postępowania na wypadek zaistnienia zdarzenia polegającego np. na zranieniu kota, który mógł doznać obrażeń w wyniku potrącenia przez samochód, pragniemy poinformować, że procedury takie zawarte są w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Skierniewice. Program ten w tym roku został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XXXV/39/2017 z dnia 30 marca 2017 r., którą to Uchwałę, jak również inne uchwały Rady Miasta Skierniewice przyjęte w tym roku odnajdziecie Państwo w BIP Urzędu Miasta Skierniewice. W celu łatwiejszego odnalezienia link do strony: http://www.bip.um.skierniewice.pl/kategorie/uchwaly_rady_miasta_rok_2017.

STATUS PRAWNY KOTA WOLNO ŻYJĄCEGO

Sytuacja prawna tych zwierząt jest uregulowana przez Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. znowelizowanej 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
i rzeczywiście zgodnie z art. 11 tejże ustawy „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin”. Przy czym zgodnie z art. 4 pkt 16 w/w ustawy ustawodawca określił, kiedy zwierzę jest bezdomne: „zwierzęta bezdomne lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały”. W myśl cytowanych wyżej zapisów należy bezspornie stwierdzić, że koty znajdujące się również na terenie osiedla nie są zwierzętami bezdomnymi, ponieważ urodziły się w stanie dzikim. Nigdy nie były udomowione, a jedynie dokarmiane przez człowieka, tak jak inne zwierzęta (np. gołębie, łabędzie itp.). Nie mniej jednak, idąc dalej za treścią ustawy, zgodnie z art. 5 „każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania” oraz zgodnie z art. 21 ust. „Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.” Ponad to zgodnie z art. 1 ust. 1: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że koty znajdujące się na terenach naszych osiedli, jako zwierzęta wolno żyjące mają prawną ochronę, i do każdego nas, dotyczy to również administratorów bloków, wspólnot mieszkaniowych, czyli wszystkich, którzy zarządzają budynkami, należy obowiązek zapewnienia im schronienia.

Problem kotów wolno żyjących na kanwie wspomnianych przepisów może być rozwiązany tylko przez zmniejszenie populacji, czyli poddaniu sterylizacji kotek i kastracji kocurów. Po wykonaniu tych zabiegów eliminuje się w znacznym stopniu problem przyrostu naturalnego oraz przykrych zapachów, uciążliwych dla mieszkańców osiedli. Koszty sterylizacji mogą być pokrywane przez Samorząd Miasta, np. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Pomysł wyłapywania kotów wolno żyjących i umieszczania ich w schroniskach jest łamaniem prawa i przykładem krótkowzroczności.[i][i]Źródło: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „ANIMALS”, Rada Krajowa ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 9 do 15 kwietnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 411 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 130,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 281 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 67 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 41,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 63,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 36,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/650 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie Jarmarku Wielkanocnego, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów) – 8,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –29,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 1,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14. tj.

W dniach 09-04-2017r. do 15-04-2017r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas patrolowania terenu Miasta Skierniewice ujawnili nieprawidłowości związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz nieprawidłowości w infrastrukturze miejskiej:

1. AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO/INNE

 • ul. Czysta – brak oświetlenia ulicznego - przekazano do konserwatora,
 • ul. Mazowiecka – brak oświetlenia ulicznego - przekazano do konserwatora,
 • ul. Strykowska– brak oświetlenia ulicznego - przekazano do konserwatora

2.  ZANIECZYSZCZONE DZIAŁKI/DROGI/CHODNIKI

 • ul. Rynek – zanieczyszczona ulica – przekazano do Wydz. Gosp. Komun.

3.  INNE.

 • ul. Batorego – zdechły kot – przekazano do ZUM,
 • ul. Al.. Niepodległości – zdechły kot – przekazano do ZUM,
 • ul. Prymasowska – bezpański pies – przekazano do ZUM,
 • ul. Konarskiego – bezpański pies – przekazano do ZUM,
 • ul. Domarasiewicza – bezpański pies – przekazano do ZUMul. Iwaszkiewicza – przewrócone pojemniki na odpady wtóre –przekazano do Eco -Regionu.
 • ul. Mszczonowska – zanieczyszczony teren przy pojemnikach –przekazano do Eco -Regionu.
 • ul. Rawska – zanieczyszczony pas drogowy – przekazano do ZUM,
 • ul. Zadębie  – rozjeżdżana zdechła kaczka – przekazano do ZUM,
 • ul. Trzcińska  – zdechły kot – przekazano do ZUM

Powyższe niedociągnięcia przekazano telefonicznie w dniach 09.04.2017r. – 15.04.2017r.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

PODSUMOWANIE PRACY STRAŻNIKÓW ZA MIESIĄC MARZEC 2017

W miesiącu marcu br. Strażnicy Miejscy wykonali:

 1. Ogólna ilość zarejestrowanych czynności                                   587
 2. Ujawnionych wykroczeń                                                                  350
 3. Wykroczenia drogowe                                                                     196
 4. Pozostałe wykroczenia                                                                    154
 5. Inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                                     232
 6. Ukarano mandatami                                                                          41
 7. Udzielono pouczeń                                                                          122
 8. Kontrola zajęcia pasa                                                                       45

Stosunek ujawnionych wykroczeń drogowych do pozostałych wykroczeń tzw. porządkowych stanowi jedynie 56,00% wszystkich ujawnionych wykroczeń. Jest to dowód, że wciąż kładziony jest nacisk na działania eliminujące wykroczenia tzw. porządkowe do których w szczególności należą:

 • zakłócanie spokoju publicznego,
 • naruszenie przepisów porządkowych (naruszenia przepisów zawartych w uchwale o utrzymaniu czystości na terenie gminy itp.),
 • niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości,
 • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (nieobyczajne wybryki, używanie nieprzyzwoitych słów,
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom publicznym (uszkodzenia roślinności, utrudnianie z korzystania z tych urządzeń, zanieczyszczanie miejsc publicznych) i inne.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że restrykcyjność w egzekwowaniu wykroczeń, które kończą się mandatem karnym jest na poziomie 11,71% wszystkich ujawnionych wykroczeń.

W minionym miesiącu do wyróżniających się funkcjonariuszy należeli:

1.st. insp. Andrzej Wieprzkowicz:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności                 103
 • ujawnionych wykroczeń                                                  72
 • wykroczenia drogowe                                                     52
 • pozostałe wykroczenia                                                   20
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                   31
 • ukarano mandatami karnymi                                          6
 • pouczeń                                                                            38
 • stosunek drogówki                                                         72,22%.

 2.spec. Krzysztof Krawczyk:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności                88
 • ujawnionych wykroczeń                                               51
 • wykroczenia drogowe                                                  16
 • pozostałe wykroczenia                                                35
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                37
 • ukarano mandatami karnymi                                       5
 • pouczeń                                                                         21
 • stosunek drogówki                                                      31,37%

 3.st. insp. Janusz Sułek:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności              79
 • ujawnionych wykroczeń                                             59
 • wykroczenia drogowe                                                40
 • pozostałe wykroczenia                                              19
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia              20
 • ukarano mandatami karnymi                                    4
 • pouczeń                                                                       45
 • stosunek drogówki                                                    67,80%

 

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...