ZADANIA DZIELNICOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ

Drukuj
PDF

1. Kontrola obejścia placówek szkolnych, oświatowych i kulturalnych w celu identyfikacji i przeciwdziałaniu występujących zagrożeń:

a) kontrola bezpośredniego otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych, bocznych wejść na teren szkoły i innych miejsc zwyczajowego gromadzenia się nieformalnych grup młodzieży;
b) prowadzenie działań prewencyjnych w rejonach placówek oświatowo - wychowawczych, gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń, jak: wymuszenia, pobicia, bójki i rozboje, dewastacje mienia oraz aktywna działalność dealerów narkotykowych;
c) kontrola młodzieży szkolnej w czasie przerw pomiędzy lekcjami i palącej papierosy w najbliższym otoczeniu, w klatkach schodowych, na zapleczach pawilonów dopuszczających się niszczenia mienia i zanieczyszczania miejsc publicznych, przeciwdziałanie występowania przypadkom zakłócania spokoju, utrudniania życia innym mieszkańcom.

2. Kontrola miejsc przebywania nieformalnych grup młodzieżowych w miejscach publicznych - przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zasadom współżycia społecznego.

3. Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku publicznego wokół punktów sprzedaży i podawania alkoholu:

a) kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod względem łamania prawa poprzez:

  • sprzedaż i podawanie alkoholu nieletnim i nietrzeźwym;
  • braku informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
  • lekceważenie innych wymogów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

b) egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych;

c) zapobieganie popełnianiu nieobyczajnych wybryków, szczególnie w obrębie lokali gastronomicznych i rozrywkowych;

d) umieszczanie nietrzeźwych w Policyjnej Izbie Zatrzymań lub doprowadzanie do miejsca zamieszkania w związku zagrożeniem ich życia i zdrowia bądź zagrożeniem życia lub zdrowia innych osób.

4. Współpraca z mieszkańcami poszczególnych osiedli, między innymi poprzez:

a) upowszechnianie informacji o uprawnieniach, zadaniach Straży oraz podejmowanych działaniach.

5. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt a w szczególności:

a) zakazu wprowadzania psów między innymi na cmentarze, na place zabaw dla dzieci.

b) obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;

c) obowiązku wyprowadzania psa na smyczy a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

6. Poprawa stanu sanitarno - porządkowego terenów posesji, kontrolowanie realizacji nałożonych na właścicieli posesji obowiązków a w szczególności:

a) wyposażenia nieruchomości w urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych;

b) oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości;

c) przechowywania dowodów płacenia za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okres jednego roku;

d) umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

7. Eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zieleni i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz stała kontrola i monitorowanie infrastruktury technicznej w pasach ruchu drogowego i tym samym zgłaszanie odpowiednim instytucjom i służbom stwierdzonych usterek, braków, przypadków kradzieży, dewastacji.

8. Kontrole terenów cmentarzy z uwagi na akty wandalizmu i kradzieży.

9. Kontrola terenów targowisk miejskich i osiedlowych oraz egzekwowanie zakazu handlu okrężnego.

10. Kontrola przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie posiadanych uprawnień.

11. Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejscach oraz warunkach przebywania celem udzielania potrzebującym niezbędnej pomocy.

12. Inne zagadnienia wynikające z zapisów ustawy o strażach gminnych, aktów prawa miejscowego w postaci uchwał Rady Miasta oraz innych ustaw i bieżących potrzeb a związanych z posiadanym przez Straż zakresem uprawnień.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...