Kolejny konflikt sąsiedzki

Drukuj
PDF

Pojemniki na odpadyNiestety poraz kolejny nieznajomość prawa, doprowadza do nieporozumień pomiędzy sąsiadami.

Tym raz poszło o zbyt bliskie (jak twierdzi skarżący) ustawienie pojemników na odpady stałe, przy granicy obu nieruchomości. Skarga, która wpłyneła w dniu 1 sierpnia br. jest skrupulatnie rozpatrywana przez funkcjonariuszy z rejonu, którzy informując obie strony o obowiązujących przepisach prawa stanowiące, jak powinny być przygotowane i gdzie umiejscowione punkty ustawienia pojemników na odpady stały, próbujac zażegnać powstały konflikt sąsiedzki.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w Rozdziale 4 tego Rozporządzenia określono wymagania dotyczące miejsca gromadzenia odpadów stałych. Odległość punktu gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. W przypadku przebudowy istniejącego punktu do gromadzenia odpadów odległości mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie ww. odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. Ważnym jest także to, iż zabrania się lokalizowania pojemników do gromadzenia odpadów w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych. W takim przypadku zarządca pasa drogowego ma prawo usunąć pojemnik, a kosztami usługi obciążyć właściciela kontenera.

Należy również pamiętać, że to na właścicielu punktu gromadzenia odpadów spoczywa obowiązek zapewnienia jego czystości i właściwego stanu sanitarnego.Firmy odbierające od nas odpady usuwają je tylko z pojemników na odpady, a sprzątają punkt do gromadzenia odpadów tylko w sytuacji przesypu. I tak, jeśli w punkcie do gromadzenia odpadów jest nieporządek (porozrzucane odpady), a przesypu nie stwierdzono (kontenery na odpady są puste lub częściowo zapełnione), to w obowiązku osób sprzątających daną wspólnotę, spółdzielnię czy dany budynek, leży zbieranie śmieci z punktu do gromadzenia odpadów i wrzucanie ich do kontenerów, skąd śmieci zostaną odebrane przy najbliższym wywozie zgodnie z harmonogramem.

Tak jak wiele konfliktów i spraw ludzkich i tym razem funkcjonariusze zażegnają konflikt i doprowadzą do porozumienia pomiedzy sąsiadami.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...