Priorytety

Drukuj
PDF

Każdego roku Straż Miejska Miasta Skierniewice dokonuje kontroli stanu czystości i porządku na terenie miasta Skierniewice. Uzyskane informacje pozwalają na określenie najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej miasta Skierniewic naruszeń norm prawa. Należą do nich:

 • naruszanie porządku i spokoju publicznego,
 • naruszanie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • naruszenie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
 • naruszenie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Poprawa porządku publicznego

inter1Poprawa stanu porządku publicznego oraz poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej jest zrealizowana poprzez przeprowadzenie działań zapobiegających popełnianiu najbardziej uciążliwych wykroczeń oraz przestępstw. Do priorytetowych zadań realizowanych w tym zakresie przez Straż Miejską Miasta Skierniewice należy reagowanie na:

 • na wybryki chuligańskie,
 • przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • przestępstwa,
 • przypadki niszczenia mienia.

W związku z rosnącą ilością imprez miejskich z udziałem dużej liczby osób konieczne jest zapewnienie w ich trakcie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do zadań strażników biorących udział w ich zabezpieczaniu należy reagowanie na wszelkiego rodzaju naruszenia norm i przepisów prawnych w szczególności zaś szybkie i skuteczne podejmowanie działań w przypadku wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zakłócania spokoju i porządku. Dokonywane będzie także zabezpieczanie tras przemarszów, pochodów i manifestacji.

Do największych, zaplanowanych imprez miejskich o charakterze masowym, należą:

 • "Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw”
 • "Rock May Festiwal"
 • "Sylwester" .

Najważniejszym partnerem dla Straży w realizacji zadań z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. Wymiana doświadczeń, informacji, prowadzenie szkoleń, a nade wszystko wspólna służba patrolowa na ulicach miasta należą do najważniejszych elementów składowych prowadzonych działań.

W związku z tym, iż również w środkach komunikacji publicznej dochodzi do przypadków niszczenia mienia, wybryków chuligańskich oraz zakłócania spokoju i porządku prowadzona jest współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji.

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

inter2Wykroczenia związane z łamaniem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należą do jednych z najbardziej uciążliwych. Osoby nietrzeźwe na ulicach miasta, niezależnie od swojego zachowania wzbudzają w przechodniach niesmak, a często strach. Strażnicy miejscy interweniują w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach, gdzie jest to zabronione. Jeżeli osoba nietrzeźwa swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, znajduje się w okolicznościach zagrażających jej życiu, zdrowiu lub stanowi takie zagrożenie dla innych, strażnicy miejscy doprowadzają taka osobę do miejsca zamieszkania lub Komendy Miejskiej Policji. Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest skuteczne i pełne jedynie wtedy, gdy kontrolą objęte są również placówki prowadzące obrót napojami alkoholowymi.

Czystość i porządek na terenie nieruchomości

inter3W ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych strażnicy podejmują interwencje związane z nieprzestrzeganiem zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisów Uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Skierniewice. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy zwracają szczególną uwagę na właściwą gospodarkę odpadami i nieczystościami poprzez kontrolę posiadanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości umów i rachunków na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Strażnicy egzekwują od nich także utrzymanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do posesji oraz na terenach samych nieruchomości. Kontrolujemy miejsca, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i odpadów. Prowadzona jest także współpraca z jednostkami miejskimi i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Skierniewic.


Wykroczenia drogowe

inter4W ramach posiadanych uprawnień strażnicy miejscy podejmują interwencje wobec uczestników ruchu drogowego, którzy dopuścili się wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu rowerów, ruchu pieszych oraz wobec kierujących pojazdami, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach. W ramach prowadzonych działań związanych z kontrolą ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej w Skierniewicach kontrolują miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Podejmowane działania mają na celu eliminowanie przypadków nieuprawnionego zajmowania tych miejsc. Oprócz działań typowo restrykcyjnych podejmujemy również działania prewencyjne mające na celu informowanie kierowców o obowiązujących przepisach ruchu drogowego.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...