Profilaktyka

Drukuj
PDF

Informacje ogólne

profil1 profil2

Jednym z podstawowych elementów zapobiegania przestępczości wśród osób nieletnich jest prewencja szkolna. Jej celem jest ograniczenie zdarzeń patologicznych z udziałem dzieci i młodzieży. Realizowana jest ona poprzez kontrole otoczenia szkół zarówno w trakcie długich przerw międzylekcyjnych, jak również poza nimi, ścisłej współpracy strażników z dyrekcjami szkół oraz pedagogami szkolnymi. Ponadto dzielnicowi Straży podejmują systematyczne działania prewencyjne w okolicach skierniewickich placówek oświatowych, z których docierają sygnały o występujących zagrożeniach. Polegają one między innymi na objęciu służbą patrolową: parków, skwerów, przystanków MZK, ulic, budynków, klatek schodowych oraz sklepów w pobliżu szkół. Konsekwencją powyższych kontroli jest legitymowanie, a w uzasadnionych przypadkach ujmowanie i przekazywanie osób nieletnich dyrektorom placówek szkolnych. Kontrole mają również na celu eliminowanie grup młodzieży hałaśliwie zachowujących się, grupujących się w blokach oraz dewastujących urządzenia użyteczności publicznej.

Równolegle w celu przeciwdziałania demoralizacji osób nieletnich na terenie miasta Skierniewice współpracujemy z Policją. W tym celu wystawiamy do służby wspólne patrole międzyszkolne, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Do zadań patroli szkolnych należy przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i jego sprzedaży osobom nieletnim, egzekwowanie zakazu sprzedaży papierosów osobom nieletnim oraz zakazu palenia w miejscach zabronionych. Ponadto patrole zwracają szczególną uwagę na osoby zakłócające ład i porządek publiczny na terenie placówek oświatowych, jak i wokół nich. W ramach prowadzonych działań ściśle współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Skierniewicach.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...